Управата за јавни приходи ја информира јавноста дека пропишаннот рок за поднесување на Пријавите за данокот на додадена вредност ДДВ-04, кој истекува на 25.04 2024 година. се продолжува за еден ден,односно краен рок за поднесување на пријавите ДдВ -04, ке се смета 26.04.2024 година, имајки ја во предвид одлуката на Влада на РСМ, со која 24.04.2024 Г. (среда) се прогласува за неработен ден за сите грагани