back to top

Пополнете пристапница

Моќта е во здружувањето!

  ПРИСТАПНИЦА
  ЗА ЧЛЕНСТВО ВО КОМОРА НА СМЕТКОВОДИТЕЛИ НА МАКЕДОНИЈА

  Основни информации за претпријатието

  Скратен назив на претпријатието:

  Адреса / Место:

  Телефон за контакт:

  E-mail:

  Интернет адреса:

  Матичен број:

  Главна дејност по НКД (по податоци во тековна состојба во момент на пристапување):

  Дејности (освен основната):

  Број на вработени во момент на пристапување:

  Лице кое се делегира како претставник на компанијата во собранието на Комората на сметководители:

  Информации за управител и делегитрано лице (доколку е истото лице да се пополни само еден ред)

  Управител
  Име и презиме:

  E-mail:

  Телефон:

  Делегирано лице
  Име и презиме:

  E-mail:

  Телефон:

  Месечна чланарина според категорија

  Членството започнува во моментот на пополнување на апликацијата, а уплатата на членарината тече од првиот ден од наредното тримесечие (се фактурира квартално).